VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY WEBE

Táto stránka je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou a obsahuje materiál získaný v celku alebo ktorý je čiastočne z materiálu dodaného "BUENAFUERTE LTD". Materiál na týchto stránkach je chránený medzinárodnými autorskými právami a zákonmi tiež ako príslušné zákony o intelektuálnom vlastníctve. Nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, publikovať, nahrávať, vyvesovať, prenášať, distribuovať alebo akýmkoľvek spôsobom, akýkoľvek materiál z tohto webu vrátane kódu a softvéru, bez predchádzajúceho písomného povolenia alebo informácie z "BUENAFUERTE LTD". Si môžete stiahnuť materiál z tejto stránky pre vaše osobné, nekomerčné použitie len, ak budete mať neporušené všetky autorské práva a iné vlastnícke práva.

Toto oprávnenie nie je prevodom vlastníckeho práva v materiáloch a kópie materiálov a je predmetom GMT obmedzenia:

1) musíte zachovať na všetkých kópiách týchto materiálov stiahnutých, všetkých autorských práv a iných majetkových obsiahnuté v materiály;

2) Nesmiete modifikovať materiály akýmkoľvek spôsobom alebo reprodukovať alebo verejne vystavovať, výkon, alebo distribuovať alebo inak používať pre akýkoľvek verejný či komerčný účel, a

3) nesmiete previesť materiály na inú osobu, ak si všimnete, zo Dajte im, a oni sa dohodli, že povinnosťou vyplývajúce z podmienok užívania týchto symbolov. Tívne dodržiavať všetky dodatočnými obmedzeniami zobrazenými na Stránkach, ako to môže byť aktualizovaný z času na čas.

Tento web je poskytovaný "BUENAFUERTE LTD" a môžu byť použité iba pre informačné / e-commerce účely. Pomocou webovej stránky alebo sťahovanie materiálov z webu Zostaň tívu podmienkami a podmienkami uvedenými v tomto oznámení. Ak nesúhlasíte sa riadiť týmito podmienkami a podmienky, nepoužívajte stránky alebo sťahovanie materiálov z webu.

Prístup a používanie tejto webovej stránky ("www.virilys.sk") je poskytovaná 'BUENAFUERTE Ltd "s výhradou nasledujúcich podmienok:

1. Pomocou "www.virilys.sk" Súhlasíte s tým, aby sa právne viazaný týmito podmienkami, ktoré sa prejavia ihneď po svojom prvom použití "Www.virilys.sk". Ak nesúhlasíte, okamžite opustite všetkými nasledujúcimi podmienkami neposielajte prístup a / alebo použitie "www.virilys.sk".

2. "BUENAFUERTE LTD 'môže zmeniť tieto podmienky kedykoľvek odosielanie zmien on-line. Prečítajte si prosím tieto podmienky pravidelne, aby vám sú si vedomí všetkých zmien vykonaných''. Vaše ďalšie používanie" www.virilys.sk "po zmenách sú zverejnené znamená, že súhlasíte s právne viazaný týmito podmienkami aktualizované a / alebo zmenený.

3. Nesmiete kopírovať, reprodukovať, publikovať, sťahovať, pošta, vysielanie, prenos, sprístupní verejnosti, či inak využívať www.virilys.sk obsahu akýmkoľvek spôsobom, okrem svojej vlastnej osobné, nekomerčné použitie. Tiež súhlasíte s tým, aby prispôsobovať, meniť alebo vytvárať odvodené diela z každá "www.virilys.sk" obsah s výnimkou svoje vlastné osobné, nekomerčné použitie. Akékoľvek iné použitie "www.virilys.sk" obsahu vyžaduje predchádzajúci písomný povolenie zo "BUENAFUERTE LTD".

4. Súhlasíte, že budete používať "www.virilys.sk" len na zákonné účely, a to spôsobom, ktorý neporušuje práva, obmedziť alebo bráni použitie niekoho iného a radosť z "www.virilys.sk". Zakázané správanie zahŕňa obťažujúce alebo spôsobuje úzkosť alebo ťažkosti akejkoľvek osobe, prenos obscénne, lascívne alebo urážlivý obsah alebo obsah, ktorý apeluje na chlípne záujmy alebo prerušenie normálny tok dialógu v rámci "Www.virilys.sk". Výslovne súhlasí s tým, aby v súlade s požiadavkami, ako aj všetkých pravidiel, nariadenia, príkazy, oznámenia a smery z na jej základe.

OBMEDZENIE A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

5. "Www.virilys.sk" obsahu, vrátane informácií, mien, obrázkov, obrázky, logá a ikony, ktoré sa týkajú alebo vzťahujúce sa k'', jej produkty a služby (alebo na produkty tretích strán a služieb), je poskytovaný "TAK, AKO JE "a" je k dispozícii "Základom bez akýchkoľvek vyhlásenie alebo akýkoľvek druh záruky z (či výslovné alebo predpokladané zákonom), a to v rozsahu povolenom zákonom, vrátane predpokladaných záruk na uspokojivú kvalitu, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia pravidiel, zlučiteľnosti, bezpečnosti a správnosti.

6. Za žiadnych okolností sa "BUENAFUERTE LTD" zodpovednosť za akékoľvek z nasledujúcich strát alebo škôd (či už také straty, kde Predpokladá sa, predvídateľné, známe alebo iné): (a) strata dát, (b) strata príjmov alebo očakávaných ziskov; (c ) straty z podnikania, (d) strata príležitosti, (e) strata goodwillu alebo ujmy na dobrej povesti, (f) straty utrpené tretími stranami, alebo (g) akékoľvek nepriame, následné, osobitné alebo exemplárne škody vyplývajúce z použitia "www.virilys . cz "bez ohľadu na formu akcie.

7. "BUENAFUERTE LTD" nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v "www.virilys.sk" obsah bude bez prerušenia alebo chýb, ktoré vady budú opravené, alebo že "www.virilys.sk" alebo servery, ktoré robí to k dispozícii, sú bez vírusov alebo chýb.

ODŠKODNENIE

8. Súhlasíte s tým obhajovať, odškodniť a kryť webové stránky www.virilys.sk a tak aj všetky ich riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov a zástupcov, a pred všetkými záväzkami, nároky, škody, náklady a výdavky, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú z: vaše používaní Webové stránky, akýkoľvek materiál, ktorý vystavovať, e-mailom alebo inak prenášať pomocou webu alebo vášho porušenia, porušenia alebo údajného porušenia alebo porušenia týchto Podmienky použitia.

ODKAZY Z tejto stránky

9. Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné internetové stránky na World Wide Web. Poskytujeme tieto odkazy len pre vaše pohodlie, a my nenesú zodpovednosť za obsah akejkoľvek stránky Google z tejto webovej stránky. My sa zriekajú všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, pokiaľ ide o presnosť, zákonnosť, spoľahlivosť alebo platnosť akéhokoľvek obsahu na akomkoľvek inom takom mieste, a že tieto stránky budú bez vírusov alebo iných škodlivých prvkov.

KTORÝM SA MENÍ PODMIENKY POUŽÍVANIA

10. Môžeme pridať, zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť týchto Podmienok použitia kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok používania, alebo všetky podmienky uvedené na tejto webovej stránke sa vzťahujú akonáhle sú zobrazené. Naďalej používať túto webovú stránku po nejaké zmeny sú zverejnené, ste vyjadrujete svoj prijatí týchto zmien. Je teda na vás, pre kontrolu týmito Podmienkami použitia zakaždým, keď používate tieto stránky, takže si môžete vziať na vedomie prípadné zmeny môžeme urobiť. Môžeme pridať, zmeniť, zrušiť, odstrániť alebo pozastaviť akýkoľvek ďalší obsah zobrazovaný na tejto webovej stránke, vrátane funkcií a špecifikácie výrobkov a služieb popísaných alebo zobrazených na internetových stránkach, dočasne alebo trvalo, kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a bez zodpovednosti.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

11.Jména, obrázky a logá identifikujúci "BUENAFUERTE LTD ', alebo tretej strany a ich produktov a služieb sú predmetom autorské práva, práva k priemyselným vzorom a ochrannej známky" BUENAFUERTE LTD ", a / alebo tretích strán. Nič v týchto podmienkach sa považujú za udelenie podľa implikácie, ako prekáţku uplatnenia nároku alebo inak akejkoľvek licencie alebo práva na použitie akejkoľvek ochrannej známky, patentu, vzoru alebo autorské práva "BUENAFUERTE LTD", alebo inú tretiu

PRÍSPEVKY DO www.virilys.sk

12. Kde ste sa vyzývajú, aby všetky prípadné žiadosti o príspevok na "www.virilys.sk" (vrátane akéhokoľvek textu, fotografie, grafika, video alebo audio) Súhlasíte s tým, že predloží svoj príspevok, udeliť "BUENAFUERTE Ltd" večným, royalty- free, non-exkluzívny, sub-licenseable právo a licenciu na použitie, reprodukovať, upravovať, publikovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať, vykonávať, hry, sprístupní verejnosti, a vykonávať všetky autorských práv a reklamných práv s ohľadom na váš príspevok na celom svete a / alebo začleniť svoj príspevok do iných prác na akomkoľvek médiu teraz známej alebo neskôr vyvinuté pre celú dobu trvania práv, ktoré môžu existovať vo vašom príspevku, a v súlade s obmedzeniami ochrany osobných údajov stanovenými v 's Ochrana osobných údajov Politika. Ak nechcete poskytnúť "BUENAFUERTE LTD" práva stanovené vyššie, prosím, zasielajte na "www.virilys.sk".

Ďalšie odseky 9, a predložil svoj príspevok k "www.virilys.sk", vás:

13.1 ručíte, že váš príspevok;

13.1.1 je vaše vlastné pôvodnú prácu a že máte právo, aby bolo k dispozícii "BUENAFUERTE LTD" pre všetky účely stanovené

13.1.2 nie je hanlivý, a

13.1.3 neporušuje žiadny zákon, a

13.2 odškodniť "BUENAFUERTE LTD" proti všetkým právnych poplatkov, náhradu škody a ďalšie náklady, ktoré môžu vzniknúť "BUENAFUERTE LTD" ako výsledok vášho porušenia vyššie uvedené záruky a

13.3 upustiť od akýchkoľvek morálnych práv vo svojom príspevku pre účely jej predloženie a zverejnenie na "www.virilys.sk" a na účely uvedené vyššie.

OBJEDNANIE NA STRÁNKACH a súvisiace otázky

14. Vezmite láskavo na vedomie, že táto webová stránka je sprístupnenie rôzne bylinné produkty na predaj a distribúciu cez internet. povedal výrobky sa týkajú rôznych disciplíne a aspekty riadenia životného štýlu a týkajú sa rôznych aspektov, ako zlepšiť celkové životný štýl a

15. Je vhodné zdôrazniť, že uvedené výrobky sú vyrábané rôznymi výrobcami rôzneho pôvodu. Výrobky sú k dispozícii na predaj na tejto internetovej stránke iba. Súčasný web nestojí záruku na kvalitu a vlastné schopnosti, schopnosť, užitočnosť a účinnosť týchto produktov. Vezmite láskavo na vedomie, že všetky výrobky, ktoré sú predávané na tejto webovej stránke sú bylinné potraviny doplnky, ktoré môžu doplniť celkovej strave a iných zdravotných režimov každého jednotlivca. Uvedené doplnky stravy nemajú ani vedecky testované nie je preukázané, že skutočne poskytujú svoje domnelé alebo deklarované výsledky. Je potrebné poznamenať, že súčasná stránka nie je zodpovedný, ak niektorý z uvedených životný štýl produkty / bylinné doplnky stravy, že súčasná webová stránka je predávajú, a to buď má nejaké vedľajšie účinky na zdravie užívateľov alebo nemajú žiadny účinok alebo účinnosť pri dosahovaní cieľov, ktoré usilujú o dosiahnutie alebo na celkové zdravie a životného štýlu riadenia každého jednotlivca. láskavo na vedomie že v takom prípade, zodpovednosť za výrobok je výrobca uvedených bylinné potravinové doplnky / produkty životného štýlu a nie z tohto webu, za akýchkoľvek okolností.

16. Vezmite na vedomie, že tieto produkty nie sú ani lieky, ani drogy, ale samotná potravinové doplnky, ktoré dopĺňajú jedlo a strava každý jednotlivec. V prípade, že máte nejaké sťažnosti na akejkoľvek otázke týkajúcej sa týchto bylinné potravinové doplnky / produkty životného štýlu, potom si výslovne súhlasiť že zodpovednosť za To isté sa stať, že výrobca uvedených bylinných doplnok stravy / produkty životného štýlu a že súčasná webová stránka musí nezodpovedá za žiadnych okolností akokoľvek akýmkoľvek spôsobom, známych či neznámych.

17. Súčasný web štýl je vrátenie peňazí, ktorá je podrobne takto. Náhrady budú vykonané len pre nespotrebovaný výrobok a aby nárok na vrátenie dane, musí zákazník poskytnúť všetky informácie požadované na internetových stránkach. Na webových stránkach sa nevracia z akéhokoľvek použitého produktu, použité v akejkoľvek spôsobom alebo ich množstvo. V prípade vrátenia peňazí, budú poplatky za dopravu sa odpočíta od čiastky náhrady, a zákazník bude iba dostane náhradu mínus poplatky za dopravu, pre nespotrebovaný výrobok.

18. V každom prípade, vy ako používateľ služieb terajšieho webových stránok, najmä, úplne, bezpodmienečne a úplne, súhlasí s tým, a zaväzujem sa, že za whatsoever žiadnych okolností nesmie byť žiadnu zodpovednosť tohto internetových stránok pre neúčinnosť alebo akékoľvek iné poruchy v bylinné doplnky stravy výrobkov. Výslovne sa ďalej dohodli, že za žiadnych okolností, v prípade akýchkoľvek sporov, právne konanie, žaloby alebo inak, finančnú zodpovednosť tejto webovej stránky nesmie byť väčšia než vrátenie čiastku vo výške 100 USD iba na kupujúceho uvedené bylinné potravy doplnky / produkty životného štýlu pre všetkých nedostatku, straty, škody alebo zranenia akéhokoľvek druhu, spôsobené vyššie uvedených bylinných doplnkov stravy výrobkov.

19. Na webových stránkach má absolútne právo odmietnuť prijať akúkoľvek zákazku na produkt a služby. Je potrebné poznamenať, že, ako zákazník, sú úplne a úplne zodpovedný za poskytnutie správnych informácií na webových stránkach, aby nás mohli spracovať vašu objednávku. Webové stránky nesmie byť za žiadnych okolností, ak ste ako zákazník poskytne nepresné informácie, pretože z tohoobjednávka nie je dodaný. to je výslovne poukázal na to, že termín na doručenie uvedené na tejto webovej stránke sú iba odhady a nie sú zaručené, pretože tam sú tretie strany podieľa ktorý je mimo kontroly, silu a držanie na internetových stránkach. Webové stránky nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie počas doručenia Produkt (y). Ďalej súhlasíte s tým, že ak jeprodukt nezaujal, príde neskoro, alebo sú poškodený v tranzite, môžete ako zákazník, sa musí brať s nosič. Vy, ako zákazník, ďalej nezaručuje, že akýkoľvek objednávky zo strany vás na webových stránkach, je len pre osobné použitie a nesmie byť predaný, aby akékoľvek treťou stranou. Vezmite láskavo na vedomie, že podľa existujúce politiky na webových stránkach, všetky objednávky sú prijímané len na webových stránkach a iba vtedy, kdyžplné výške je realizovaný a v žiadnom okamihu skôr.

20. Ochrany osobných údajov a zabezpečenia: Vezmite láskavo na vedomie, že vy, ako zákazník, zo svojej vlastnej slobodnej vôle a chcenia, dali vašej osobné údaje, ako aj svoje vlastné informácie o kreditnej karte na webové stránky pre obmedzené účely dokončenie objednávky pre tento produkt ( y), aby objednal vám. Vezmite láskavo na vedomie, že zatímcoweb prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že uvedené osobné údaje, ako aj Informaceo platobných kartách je uložená v bezpečnom a bezpečným spôsobom napriek tomu, pre všetky účely, jsouwebové stránky nesmie byť zodpovedná akýmkoľvek spôsobom, pre akékoľvek zneužitie uvedenej osobné údaje, ako aj Informaceo platobných kartách. Webové stránky taktiež nie je zodpovedný v prípade odcudzenia alebo predáva všetky dáta žiadnym spôsobom predovšetkým preto, že z rôznych tretích strán zapojených do celého procesu spracovania každej jednotlivej objednávky. Vy, ako zákazník, to sa týmto výslovne Prehlasujem, žewebová stránka nie je zodpovedná akýmkoľvek spôsobom a za akýchkoľvek okolností, za akékoľvek zneužitie vašich osobných údajov, tiež informácie o kreditných kartách, ktoré môžu prebiehať na ľubovoľnej platforme akoukoľvek nezávislou treťou stranou, ktoré by mohli mať spojenie, združenie alebo vzťah s usporiadaním pre daný produkt (y) na tomto webe.

21. Zodpovednosť: Je vhodné poukázať na to, že súčasný web je len platformou pre predaj rôznych bylinný doplnok produkty. Súčasná webové stránky nenesie zodpovednosť za žiadnu vadu výrobku alebo zlyhanie alebo nároky, ktoré sú spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, zneužitie, nesúlad s žiadnymi kódexy, alebo zneužitia akéhokoľvek druhu. Podľa zákona platného v súčasnosti v platnosti, budete ako zákazník sú zodpovedá úplne a výhradne poradiť sa s kvalifikovaným lekárom / lekára / praktického lekára predtým, než spotrebuje niektorý z produktov, takže Vami objednaný na prítomný webové stránky.

22. Vezmite láskavo na vedomie, že webová stránka nie je zodpovedná za akékoľvek straty, zranenia, choroby alebo iné poškodenie akéhokoľvek kvantovej vôbec že by sa mohla uskutočniť na vaše zdravie v prípade, že je správne, odbornú lekársku pomoc neberie z riadne kvalifikovaného zdravotníckeho Praktický lekár / lekár / lekár.

23. Láskavo sa upozornenie, že my ako webové stránky nesmie byť zodpovedný za prípadné následky svoje využitie / odberné niektorý z produktov podľa predaja na tomto webe, či používate akýkoľvek iný predchádzajúci liek. Láskavo sa poraďte so svojím lekárom špecifické / lekársky Praktický lekár / lekár pred začatím príjmu rôzne produkty na predaj tohto webu.Veškerá zodpovednosť za prípadné dôsledky, ktoré mohli nasledovať v prípade Vášho spotrebou paliva a / alebo užívate niektorý z vyššie uvedených rastlinných produktov, aby predávané na tomto webe, musí byť v plnom rozsahu, len úplne a úplne na vás a vy, a že žiadny iný subjekt, vrátane súčasnej internetové stránky zodpovedá zodpovednosť za niektorý z vašich akcií v tomto ohľade.

GENERAL

24. Ak existuje rozpor medzi týmito podmienkami a konkrétnych podmienok uvedených na inom mieste "www.virilys.sk ', potom má Komisia prevažujú.

25. Ak niektorá z týchto podmienok sú stanovené za nezákonné, neplatné alebo inak nevykonateľné kvôli zákonom akéhokoľvek štátu, alebo krajiny, v ktorej sú tieto pojmy má byť efektívna, potom v rozsahu a v jurisdikcii, v ktorej tento pojem je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, musí byť oddelená a odstránené z týchto podmienok a zvyšné termíny zostávajú v platnosti, zostávajú v plnej platnosti a účinnosti a naďalej záväzné a vynútiteľné.

26. Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi a všetkých príslušných pravidiel, predpisov, smery, objednávky a oznámenia vykonaných v ich rámci.

Zásady ochrany osobných údajov

Aké informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme informácie od vás, keď sa zaregistrujete na našich stránkach, objednať, prihlásiť sa k odberu noviniek, reagovať na prieskum alebo vyplniť formulár.

Pri objednávke alebo registrácii na našich stránkach, v prípade potreby, môžete byť vyzvaní na zadanie: meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, údaje o kreditnej karte, číslo sociálneho zabezpečenia alebo webové stránky URL, jednotlivci fotografie id.

Ako väčšina internetových stránok, používame cookies a / alebo webové majáky, aby posilnili svoje skúsenosti, zbierať všeobecné informácie návštevníka, a sledovať návštevy našich webových stránkach. Pozri "my používame cookies?" Sekcia nižšie informácie o súboroch cookie a ako ich používame. Čo máme použiť vaše informácie pre?

Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme od vás môže byť použitá v jednom z nasledujúcich spôsobov:

Ak chcete prispôsobiť vaše skúsenosti (Vaše informácie nám pomáhajú lepšie reagovať na vaše individuálne potreby)

Ak chcete zlepšiť naše webové stránky (sa neustále snažíme zlepšovať naše webové stránky ponuky na základe informácií a spätnej väzby od Vás)

Ak chcete zlepšiť služby zákazníkom (Vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie reagovať na vaše požiadavky zákazníckych služieb a potreby pomoci)

Na spracovanie transakcií

Vaše osobné údaje, či už verejné alebo súkromné, nebudú predané, vymenené, prevedená, rovnako na akoukoľvek inou spoločnosťou, z akéhokoľvek dôvodu vôbec, bez vášho súhlasu, iné než pre špecifické účely doručovania zakúpený produkt alebo službu požadované.

Ak chcete spravovať súťaže, propagácia, prieskum alebo inú funkciu stránok

Ak chcete odoslať pravidelne e-maily

E-mailová adresa, ktorú poskytuje pre spracovanie objednávky, bude použitá iba pre zašleme informácie a aktualizácie týkajúce sa Vašej objednávky.

Pokiaľ sa rozhodnete pre opt-in do nášho mailing listu, obdržíte e-maily, ktoré môžu zahŕňať správy spoločnosti, aktualizácia, podobný produkt alebo informačný servis, atď

Poznámka: Ak sa kedykoľvek budete chcieť odhlásiť z prijímania budúcich e-maily, sme obsahovať podrobné pokyny odhlásiť sa spodnej časti každého e-mailu. Ako chránime vaše informácie?

Realizujeme celú radu bezpečnostných opatrení pre zachovanie bezpečnosti vašich osobných údajov, akonáhle ju vložíte objednávky alebo prístup vaše osobné údaje.

Ponúkame využitie zabezpečenom serveri. Všetky dodávané citlivé / kreditné informácie sú prenášané cez Secure Socket Layer (SSL) Technológia a potom zašifrovaný do nášho poskytovateľa platobných brán databáze iba byť prístupné osobám oprávneným so špeciálnymi prístupovými právami, ako systémov, a sú povinní? udržať dôverné informácie.

Po transakcii, vaše osobné údaje (kreditné karty, čísla sociálneho poistenia, financie, atď) nebudú uložené na našich servery. Používame cookies?

Áno (Cookies sú malé súbory, ktoré stránky alebo jej poskytovateľ služby prenáša do vášho počítača pevný disk cez webový prehliadač (pokiaľ povoliť), ktorá umožňuje stránky alebo poskytovateľov služieb systémy rozpoznať prehliadač a zachytiť a pamätať si určité informácie

Používame cookies, aby nám pomohli zapamätanie a spracovanie položiek vo vašom nákupnom košíku, pochopiť a uložiť nastavenia pre budúcnosť návštevy, a sledovať reklamy a zostavovať súhrnné údaje o návštevnosti stránok a interakciu webe, takže môžeme ponúknuť lepšie zážitky stránky a nástroje v budúcnosti. Môžeme uzatvárať zmluvy s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť našim návštevníkom. Tieto služby Poskytovatelia nie je dovolené používať informácie zhromaždené v našom zastúpení, s výnimkou, čo nám pomáha vykonávať a zlepšovať naše podnikanie.

Ak dávate prednosť, môžete si vybrať, či váš počítač vás upozorní zakaždým, keď cookie zaslaná, alebo si môžete vybrať vypnúť všetky Cookies cez nastavenia vášho prehliadača. Ako väčšina internetových stránok, ak zapnete cookies vypnúť, niektoré z našich služieb, nemusí fungovať správne. Avšak, môžete stále zadávať objednávky po telefóne, alebo môžete kontaktovať zákaznícky servis. Máme zverejniť akúkoľvek informáciu, aby tretím stranám?

Nechceme predávať, obchodovať alebo inak previesť na tretie strany vaše osobné údaje. To nezahŕňa dôveryhodnej tretej strany, ktoré nám pomáhajú v prevádzke na našich webových stránkach, vedenie nášho podnikania, alebo servis vás, ak tieto strany súhlasia s tým, aby bol tento dôverné informácie. Môžeme tiež vydať informácie, keď veríme, že správa je vhodné, aby v súlade s právnymi predpismi, presadzovať naše zásady stránky, alebo chrániť naše práva alebo inej osoby, majetku alebo bezpečnosti. Avšak, non-osobné identifikačné informácie návštevníka môžu byť poskytnuté iným osobám za marketing, reklama, alebo iné použitie.

Tretích strán odkazy

Občas, podľa nášho uváženia, môžeme zahrnúť alebo ponúkať produkty tretích strán alebo služby na našich webových stránkach. Tieto stránky tretích strán majú oddelené a nezávislé politiky ochrany osobných údajov. Musíme preto žiadnu zodpovednosť za obsah a činnosť týchto odkazovaných stránok. Avšak sa snažíme chrániť integritu našich stránok a vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.

Detská prihlásený Ochrana Protection Act Súlad

Sme v súlade s požiadavkami COPPA (Detské prihlásený Privacy Protection zákona), nebudeme zhromažďovať všetky informácie od niekto pod 13 rokov veku. Naše webové stránky, produkty a služby sú zamerané na ľudí, ktorí sú aspoň 13 rokov alebo starší.

Online Ochrana súkromia iba

Táto online zásady ochrany osobných údajov sa vzťahuje len na informácie zhromaždené prostredníctvom našich internetových stránok, a nie, aby informácie zhromaždené v režime offline.

Váš súhlas

Pomocou našich stránok, súhlasíte s našimi zásadami ochrany súkromia.

Zmeny na našich Zásady ochrany osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov, zverejníme tieto zmeny na tejto stránke.

Kontaktovanie nás

Ak sa vyskytnú nejaké otázky týkajúce sa tejto ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať TU.